God Helse
Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder

127,000

mennesker i Norge ble i 2017 behandlet med medisiner fra Roche

Hva gjør Roche for å løse utfordringene?

Roche utvikler medikamenter innen en rekke områder blant annet onkologi, immunologi og infeksjonssykdommer, for å bidra til en frisk befolkning.

Våre medisiner ble i 2017 brukt i behandlingen av 120.000 nordmenn, det er pasientene som står i fokus hos oss.

På listen til Verdens Helseorganisasjons over essensielle legemidler er 32 legemidler utviklet av Roche, blant dem livreddende antibiotika og kjemoterapi.

Gjennom et stort fokus på innovasjon, og et ønske om å utvikle behandlinger til nye sykdommer, sikrer vi at flere kan få livsviktig behandling.

Befolkningen blir eldre. Vi lever lenger, og det blir viktig å sikre friske, verdige liv. Hele livet.
Persontilpasset medisin er et av våre viktigste satsningsområder i Roche. Med persontilpasset medisin menes forebygging, diagnostikk, behandling og oppfølging tilpasset biologiske forhold hos den enkelte. Målet for persontilpasset medisin er å kunne tilby pasienter raskere tilgang til en mer presis og målrettet behandling ved hjelp av innovative diagnostiske metoder.

I tillegg til gevinsten med bedre effekt og helse for pasientene, vil persontilpasset medisin kunne føre til mindre belastning på helsevesenet i form av mindre bivirkninger og kortere sykehusopphold, og lavere sykefravær, som er viktige bidrag for bærekraft i norsk helsetjeneste og økonomi. Roche har pasientene i fokus, og kan med dette hjelpe den enkelte pasient å komme raskest mulig i gang med riktig behandling. Les mer om persontilpasset medisin

For å kunne gi pasientene best mulig behandling, er det viktig å kunne identifisere sykdommen så nøyaktig som mulig.

I Roche utvikler vi produkter og løsninger for diagnostikk med det formålet om å optimalisere og effektivisere et bærekraftig helsevesen.

Feil behandling kan være like skadelig som ingen behandling. Våre diagnostiske løsninger muliggjør rask og korrekt diagnostisering, og dermed riktig behandling.

I 2018 ble diagnostisk utstyr fra Roche benyttet hele 21 milliarder ganger for å diagnostisere mennesker over hele verden. Vi bidrar til nøyaktig informasjon i helsevesenet, som gjør at pasientene kan få en tilpasset behandling. Les mer om diagnostikk

M-NO-00000298

En forutsetning for bærekraftig utvikling er at alle kan leve mest mulig friske og sunne liv. Det er gjort store fremskritt i arbeidet for å øke forventet levealder, og redusere mødre- og barnedødelighet i verden. For at dette bærekraftsmålet skal nås, kreves det likevel en massiv innsats de neste ti årene. En rekke alvorlige sykdommer må utryddes, og andre store helseutfordringer må håndteres.

Flere historier

Se alle historier

Finn ut mer om dette