Persontilpasset medisin flytter behandlingen fra «one size fits all» til skreddersøm for hver en av oss. Skreddersømmen er basert på inngående biologisk kunnskap om den enkelte pasient, kombinert med moderne digitale muligheter - stordata og kunstig intelligens.

Milliarder euro har blitt investert av EU gjennom forskningsprosjekter innen persontilpsset medisin

Ved å kombinere data fra blant annet genetiske tester, blodprøver og røntgen med bruk av moderne teknologi som stordataanalyser og kunstig intelligens, blir det mulig å finne sammenhenger og mønstre som ikke er synlige for mennesker. Teknologien lager hypoteser og trekker konklusjoner, og kan komme med forslag til diagnoser og behandlinger.

Det er på kreftområdet vi har kommet lengst med persontilpasset medisin, og hvert år får 35.000 nordmenn kreft. Sykdommen tar flest liv i Norge, og antall krefttilfeller vil fortsette å øke frem mot 2025. 

Persontilpasset medisin gir helt nye muligheter for å stille presis diagnose og skreddersy behandlingen til den enkelte. Det betyr at vi som pasienter kan slippe behandling som ikke virker og få rett behandling med en gang. Det kan redusere liggetid på sykehus. Det kan få oss raskere tilbake i arbeid. Det kan forlenge liv og gi færre seneffekter. Noen sykdommer som til nå har hatt dødelig utfall kan kureres.

Består av DNA. Menneskets arvestoff er fordelt på 46 kromosomer (23 par, med ett sett fra mor ogett fra far) som ligger i cellekjernen. Alle cellene i hele organismen (unntatt kjønnscellene og røde blodceller) inneholder det samme arvestoffet, men hvilke deler av arvestoffet, hvilke gener, som er aktive varierer fra celletype til celletype.

En biobank er en samling av biologisk materiale, for eksempel blod. Kan også inkludere informasjon som en får ved analyse av det biologiske materialet.

Delen av cellen som inneholder arvestoffet, DNAet. Cellekjernen omsluttes av kjernemembranen, som holder kjernen adskilt fra resten av cellen.

Deoksyribonukleinsyre (DNA) er menneskets arvemateriale, og er bygget opp av basene adenin (A), cytosin (C), tymin (T) og guanin (G). DNA er organisert i ulike pakker, gener, som oversettes til proteiner inne i kroppens celler. Endringer av sekvensen eller rekkefølgen av basene i et gen kan forårsake feil i proteinene. Disse feilene kan gi unormal aktivitet eller feil i samspillet med andre proteiner og sykdom kan oppstå som et resultat av dette.

Metode for å fastslå rekkefølgen av byggesteinene (A, T, C og G) i DNA-molekyler.

DNA/gen-sekvensering er en metode for å fastslå rekkefølgen av byggesteinene (A, T, C og G) i DNA-molekyler.

Et gen er en del av arvestoffet (DNA) som inneholder informasjon om hvordan et bestemt protein (eller et aktivt RNA-molekyl) skal bygges opp og uttrykkes (se DNA). Mennesker har trolig rundt 25.000 gener.

Den genetiske informasjonen som karakteriserer en art. Alt arvestoffet (DNA) i en cellekjerne utgjør et genom. Det menneskelige genomet er bygget opp av om lag 3 milliarder baser.

Et genpanel er et forhåndsdefinert utvalg av gener som kan analyseres i en diagnostisk undersøkelse.

Gentesting er en undersøkelse av en persons arvestoff (DNA) for å identifisere variasjon i et gen eller en gensekvens. Brukes som regel til å diagnostisere sykdom, eller til å anslå risiko for fremtidig genetisk sykdom, men kan også gi informasjon om andre arvelige egenskaper.

Immunterapi er en medisinsk behandling hvor kroppens immunceller stimuleres til å bekjempe sykdom, for eksempel ved å angripe kreftceller.

Metodevurdering er en systematisk vurdering av forskning om effekt og sikkerhet av tiltak for forebygging, diagnostisering, behandling, rehabilitering eller organisering av helsetjenester. En metodevurdering synliggjør også konsekvenser ved beslutninger, ved å vurdere økonomiske, etiske, sosiale, organisatoriske eller juridiske konsekvenser. Det engelske begrepet er health technology assessment (HTA).

Begrepet «variant» brukes til å beskrive et individs utgave av et gen eller andre deler av et individs genom.


Kilde: Dagens Medisin


Kilde: Dagens Medisin Pharma +


Målet med persontilpasset kreftbehandling er at hver pasient skal få mer skreddersydd behandling for å øke sannsynlighet for god effekt. Det er avgjørende at behandlende lege, på rett tidspunkt i behandlingsforløpet, har tilgang til presis og detaljert diagnostikk. Implementeringshastigheten for ny diagnostisk teknologi og nye presisjonslegemidler kan akselereres ved samarbeid mellom helsetjenesten og næringslivet. Kilde: VG

Kilder:

  1. Helsedirektoratet. Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten 2017-2021. Bioteknologirådet

M-NO-00000203