Persontilpasning har alltid vært et ideal i medisinsk praksis. Allikevel mener vi, og mange med oss, at vi står midt i en revolusjon for persontilpasset medisin. Det er en omstilling muliggjort av to sterke drivere: utviklingen innen genetikken og digitaliseringen, som begge er avgjørende for utviklingen av persontilpasset medisin.

Iskriver Helsedirektoratet at det er betydelige lokale og regionale forskjeller i tilbudet om persontilpasset medisin til norske pasienter.

Persontilpasset medisin representerer et paradigmeskifte i behandlingen av kreftpasienter. Over hele verden forbereder helsetjenestene seg på skiftet, og stadig flere pasienter nyter godt av resultatene.I rapporten pekte sentrale fagfolk, politikere og myndighetspersoner på at Norge var i ferd med å havne bakpå i arbeidet med å innføre persontilpasset medisin, og at det trengtes et kollektivt taktskifte slik at alle pasienter i Norge kan få tilbud om persontilpasset medisin når de trenger det.

Den siste tiden har det skjedd mye på feltet persontilpasset medisin i Norge. Rapporten gir en oversikt over sentrale endringer og pågående prosjekter og tiltak på området. 

Pasienter, helsetjeneste, politikere, og ikke minst fagmiljøer og næringsliv er samstemte: fremtidens helsetjeneste er persontilpasset! Vi har sett flere viktige fremskritt og initiativ innen persontilpasset medisin i Norge. Det mangler ikke på ambisjoner, men likevel er det nødvendig med enda bedre samhandling mellom aktørene, og økt tempo i realiseringen.ogønsker å bidra til dette og arrangerte i forbindelse av lansering av rapporten et åpent digitalt frokostmøte om persontilpasset medisin. Her deltok representanter fra helseledelse, myndigheter, pasienter og klinikere som belyste temaet fra sin vinkel, med styrker og svakheter sammenlignet med andre land, og hva som skal til for å løfte Norge videre.

er et internasjonalt initiativ ledet av Roche, som har som mål å støtte utviklingen av helsetjenestene ved å måle fremskrittene innen utvalgte områder, og sammenlikne mellom ulike land. 

Indeksenble i 2020 viet persontilpasset medisin. Basert på informasjon fra anerkjente og uavhengige kilder gir indeksen en rangering for hvert enkelt europeisk land. Indeksen er designet av uavhengige eksperter fra pasientorganisasjoner, helsesystemer, tenketanker og akademia, og består av en rekke definerte tiltak fordelt på fire hovedkategorier som er sentrale elementer for implementering av persontilpasset medisin i helsetjenesten.

peker vi på flere hindre som må overvinnes for at helsetjenesten kan hente ut potensialet i persontilpasset medisin. 

Persontilpasset medisin bryter til dels med etablerte strukturer i helsetjenesten, for eksempel når det gjelder prioritering, finansiering, skillet mellom klinikk og forskning og arbeidsfordeling mellom fagmiljøer. Dagens system utfordres.

Evne til å håndtere store mengder sensitive data er en av de viktigste utfordringene. Vi mangler gode systemer for innsamling, integrering, behandling og deling av helsedata. Videre mangler overordnede systemer for prioritering som tar inn over seg behandling av enkeltpasienter eller små pasientgrupper. Og vi mangler robuste og fleksible løsninger for finansiering av ny teknologi og legemidler. På tross av gode initiativ mangler det fortsatt kompetanse og utstyr for nødvendig diagnostisering og oppfølging, slik som rutinemessig gendiagnostikk for kreftpasienter. Vi trenger mer helhetlig organisering, mer forskning og tettere samarbeid mellom forskning og klinikk for å forstå hvilke pasienter som kan ha nytte av de ulike behandlingene.

Det finnes mye kunnskap og innovasjonsvilje i Norge som gir gode forutsetninger for å ta de nødvendige stegene, og flere viktige prosjekter, tiltak og tilpasninger av lovverket er igangsatt. Skal vi hente ut potensialet som finnes i persontilpasset medisin, trengs imidlertid enda mer nytenkning, fleksibilitet og offentlig-privat samarbeid.

M-NO-00000203