Fremtidens helsetjenester er persontilpasset

Helsepersonell streber alltid etter å levere optimal omsorg til hver enkelt pasient, og innen kreftområdet skjer fremskrittene innen persontilpasset medisin veldig raskt. Ved å kombinere ekspertise innen diagnostikk, kreftmedisiner, digitale verktøy og helsedata øker vi kontinuerlig vår forståelse for kreft og hvordan sykdommen utvikler seg. Gjennom å persontilpasse løsninger for hele pasientforløpet - fra forebygging og diagnose til målrettet behandling og oppfølging- kan det bli mulig å tilby hver enkelt kreftpasient mer effektive medisinske behandlinger som forlenger overlevelse og forbedrer livskvalitet. Å realisere det fulle potensialet innen persontilpasset medisin krever et nært samarbeid mellom offentlige og private helseaktører.

Tradisjonell kreftbehandling har ofte vært basert på en "one-size-fits-all" tilnærming, der alle pasienter med samme type kreft har fått den samme behandlingen.også kjent som målrettet medisin eller presisjonsmedisin, er utviklet for å virke målrettet mot den genetiske forandringen (mutasjonen) som er drivende for kreftcellenes vekst hos den enkelte kreftpasient. Ved bruk av såkalt neste generasjons sekvensering kartlegges genene i kreftcellene til den enkelte pasient. Legene kan på bakgrunn av dette få mer kunnskap om kreftdiagnosen, blant annet i tilfeller hvor svulsten har ukjent utgangspunkt.

Legene kan også vurdere om det finnes en aktuell behandling, slik someller en relevantsom pasienten kan vurderes for. I Norge har det de siste årene vært en svært positiv og rask utvikling for innføring av persontilpasset medisin på kreftområdet. Fremskrittene som er oppnådd i Norge er til inspirasjon for andre land i Europa.

Offentlig-privat samarbeid er svært viktig for innføringen av presisjonsmedisin i Norge. De offentlig-private samarbeidsprosjektene bringer sammen en rekke ulike aktører innenfor akademia, forvaltning, brukere, helsevesen og næringsliv med ulike ressurser, kompetanse og perspektiver. Dette kan bidra til utvikling av flere innovative løsninger som kan forbedre pasientbehandlingen.

Nylig ble enlansert, med en visjon om at persontilpasset medisin skal bli en integrert del av helsetjenesten, også i kommunene. Målet er likeverdig tilgang til en helsetjeneste med relevant kompetanse innenfor feltet og der storskala helsedata benyttes effektivt og sikkert for å gi bedre helse og mestring for norske pasienter gjennom hele livet. Legemiddelindustrien er en viktig bidragsyter i gjennomføringen av strategien.

Den første nasjonale strategien for persontilpasset medisin (2017) ble etterfulgt av større offentlige økonomiske bevilgninger, blant annet for oppbygging av infrastruktur for presisjonsdiagnostikk (InPreD), og til opprettelsen av et nasjonalt nettverk av regionale kompetansesentre for persontilpasset medisin (NorPreM). Som følge avble det offentlig-private partnerskapet NorTrials etablert. NorTrials bidrar til at ny og utprøvende behandling gjøres tilgjengelig for pasientene innen kreft og fem andre prioriterte områder i helsetjenesten.

Det offentlig-private konsortiumethar en sentral rolle i å realisere strategien for persontilpasset medisin i Norge. Partene jobber i fellesskap for å innføre presisjonsmedisin innen kreftbehandling raskere. Under Arendalsuka 2023 arrangerte CONNECT seminaret “Ved å bevisstgjøre og utdanne allmennheten, helsepersonell, helseindustri, relevante faggrupper og regulatoriske organer, kan utprøving, innføring og anvendelse av presisjonsmedisin forbedres, noe som vil gi økt tilgang til slik behandling for kreftpasienter i Norge.

Vi i Roche deler helsemyndighetenes visjoner om persontilpasset medisin, og mer bakgrunn kan leses iSkal vi derimot hente ut hele potensialet så trengs det likevel enda mer nytenkning, fleksibilitet og tettere offentlig-privat samarbeid.

For mange har kreft gått fra å være en dødelig sykdom til en kronisk sykdom, og det er gjort store fremskritt for behandlingen for kreftsykdommer, blant annet forogGjennom strategien for persontilpasset medisin er vi forpliktet til å rigge helsetjenesten for de utfordringene dette feltet bringer med seg. Det har de siste årene skjedd viktige fremskritt og initiativ innen persontilpasset medisin i Norge, noe som er oppsummert i en artikkel i

Det mangler ikke på ambisjoner, men likevel er det nødvendig med enda bedre samhandling mellom aktørene, og et økt tempo for å realisere målene. Persontilpasset medisin bryter til dels med etablerte strukturer i helsetjenesten, for eksempel når det gjelder prioritering, finansiering og skillet mellom klinikk og forskning.

Evne til å håndtere store mengder sensitive data er en av de viktigste utfordringene. Det er en del utfordringer rundt sekundærbruk av helsedata som ofte havner litt i grenseland mellom forskning og klinisk praksis. Initiativer for å etablere systemer for innsamling, integrering, behandling og deling av helsedata er pågående, slik som etableringen av et nasjonalt genomsenter og samarbeidet om digital infrastruktur i EU-prosjektet 1+ million Genomes. Helsedirektoratet har utredetsider ved etablering av et nasjonalt genomsenter med registerløsninger.

For å maksimere muligheten for at pasientene blir friske eller lever lengre og bedre liv med sin kreftsykdom, mener vi at persontilpasset medisin bør gjøres tilgjengelig tidligere i behandlingsforløpet og for større grupper av kreftpasienter. Vårt mål er derfor at alle norske pasienter som har kreft med spredning skal få tilbud om bred genprofilering for å kartlegge sin kreftsvulst og muligheter for en mer persontilpasset kreftbehandling. Antallet kliniske studier må også økes i Norge, og vi trenger tettere samarbeid mellom forskning og klinikk for å forstå hvilke pasienter som kan ha nytte av de ulike behandlingene.

Med persontilpasset medisin kan potensielt hver pasient få stilt den riktige diagnosen, og motta den riktige behandlingen til rett tid i behandlingsforløpet.

M-NO-00000828

Flere historier

Se alle historier

Finn ut mer om dette

Roche er stolte av å kunne bidra til den største kreftstudien som er gjennomført i Norge: IMPRESS-studien.
KontaktGlobaltlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeOm RocheLegemidlerDiagnostiske løsningerKarriereMediaPersonvernerklæringBrukervilkårRetningslinjer for sosiale medier