Persontilpasning har alltid vært et ideal i medisinsk praksis. Allikevel mener vi, og mange med oss, at vi akkurat nå står midt i en revolusjon for persontilpasset medisin. Det er en omstilling muliggjort av to sterke drivere: utviklingen innen genetikken og digitaliseringen. Dette er avgjørende for utviklingen av persontilpasset medisin

I Nasjonal strategi for persontilpasset medisin skriver Helsedirektoratet at det er betydelige lokale og regionale forskjeller i tilbudet om persontilpasset medisin til norske pasienter.

Persontilpasset medisin representerer et paradigmeskifte i behandlingen av kreftpasienter. Over hele verden forbereder helsetjenestene seg på skiftet, og stadig flere pasienter nyter godt av resultatene.

Roche Norge lanserte i 2019 en rapport om persontilpasset medisin. Sentrale fagfolk, politikere og myndighetspersoner pekte på at Norge var i ferd med å havne bakpå i arbeidet med å innføre persontilpasset medisin, og at det trengtes et kollektivt taktskifte slik at alle pasienter i Norge kan få tilbud om persontilpasset medisin når de trenger det.

Det siste året har det skjedd mye på feltet persontilpasset medisin i Norge. I årets rapport gir vi en oppdatering på hva som har skjedd. Mye av det lover bra. Årets rapport har derfor den mer optimistiske undertittelen «fremtiden rykker stadig nærmere».

Frokostmøte om persontilpasset medisin

Pasienter, helsetjeneste, politikere, og ikke minst fagmiljøer og næringsliv er samstemte: fremtidens helsetjeneste er persontilpasset! Det siste året har vi sett flere viktige fremskritt og initiativ innen persontilpasset medisin i Norge. Det mangler ikke på ambisjoner, men likevel er det nødvendig med enda bedre samhandling mellom aktørene, og økt tempo i realiseringen.

DNV-GL og Roche ønsker å bidra til dette og inviterte til et åpent digitalt frokostmøte om persontilpasset medisin den 23. november 2020. Her deltok representanter fra helseledelse, myndigheter, pasienter og klinikere som belyste temaet fra sin vinkel, med styrker og svakheter sammenlignet med andre land, og hva som skal til for å løfte Norge videre. I forbindelse med møtet lanserte også Roche sin ferske 2020-rapport som gir en temperatursjekk på feltet.

Se opptak fra møtet:

Hvordan ligger vi an?

Future Proofing Healthcare er et internasjonalt initiativ ledet av Roche, som har som mål å støtte utviklingen av helsetjenestene ved å på tvers av land måle fremskrittene innen utvalgte områder. 

Årets indeks - Personalized Health Index - er viet til feltet for persontilpasset medisin. Basert på informasjon fra anerkjente og uavhengige kilder gir indeksen en rangering for hvert enkelt Europeisk land. Indeksen er designet av uavhengige eksperter fra pasientorganisasjoner, helsesystemer, tenketanker og akademia, og består av en rekke definerte tiltak fordelt på fire hovedkategorier. 

Innenfor hvert av de fire hovedområdene er det identifisert en rekke som utgjør sentrale elementer som er sentrale ved integrering av persontilpasset medisin i helsetjenesten.  Les mer om hvordan Norge ligger an i denne indeksen

Hva må til?

Roche peker i sin rapport på flere hinder som må overvinnes før helsetjenesten er klar til å ta ut potensialet som ligger i persontilpasset medisin. 

Persontilpasset medisin bryter til dels med etablerte strukturer i helsetjenesten, for eksempel når det gjelder prioritering, finansiering, skillet mellom klinikk og forskning og arbeidsfordeling mellom fagmiljøer. Status quo utfordres.

Evne til å håndtere store mengder sensitive data er en hovedutfordring. Vi mangler gode systemer for innsamling og behandling av data. Vi mangler overordnede systemer for prioritering som tar inn over seg behandling av enkeltpasienter eller små grupper pasienter. Og vi mangler robuste og mer fleksible løsninger for finansiering av ny teknologi og legemidler til stadig mindre pasientgrupper. Dernest mangler vi kompetanse og utstyr for nødvendig diagnostisering og oppfølging, som rutinemessig gendiagnostikk for kreftpasienter. Vi trenger mer helhetlig organisering, mer forskning og tettere samarbeid mellom forskning og klinikk for å forstå hvilke pasienter som kan ha nytte av de ulike behandlingene.

Det finnes mye kunnskap og innovasjonsvilje i Norge som gir gode forutsetninger for å ta de nødvendige stegene. Skal vi for hente ut potensialet som finnes i persontilpasset medisin, trengs nytenkning, fleksibilitet og et sterkere offentlig-privat samarbeid.

 

 

 

M-NO-00000203