Persontilpasset medisin

Hva dreier Roche individuell tilpasset behandling seg om?


«Det er viktigere å vite hva slags person som har en sykdom, enn hvilken sykdom vedkommende har»

Hippocrates

Individuell tilpasset behandling handler om å gi riktig behandling til rett gruppe pasienter. Roche sin sterke posisjon innen legemidler og diagnostikk, sammen med fremskritt innen vitenskap og teknologi, har gjort det mulig å tilpasse behandlingen for den enkelte pasient. Visste du at tidligere behandlingsformer bare ga nytte for fem av ti pasienter? I dag responderer opp mot 80 % av pasientene positivt på målrettet behandling.

Hvordan virker individuell tilpasset behandling?

Før individuell tilpasset behandling

Etter individuell tilpasset behandling

Fra bedre sykdomsforståelse til regulatoriske godkjenninger av individuelt tilpasset behandling

Hjelper med å avgjøre hvor en funksjonsfeil er i kroppen. Ved hjelp av diagnostiske tester som flytende biopsi, kan man finne de spesifikke genetiske defekter eller biomarkører i pasientens vev for å forstå den molekylære årsaken til sykdommen.

Gjør det mulig for forskere å skille mellom ulike undergrupper av pasienter da én sykdom kan ha mange ulike årsaker.

Hjelper til i utviklingen av målrettede molekyler.

Hjelper i rekrutteringen av relevante pasienter til kliniske studier.

Hjelper med å identifisere biomarkører, utvikle legemidler og diagnostiske tester for å behandle og oppdage funksjonsfeil i kroppen.

Fremskaffer dokumentasjon som kan støtte opp under tidlig godkjenning fra regulatoriske myndigheter.

Hva har endret seg? 

 • Fra primært å ha sett på sykdommens forekomst i kroppen, til å identifisere sykdommens årsak.
 • Fra å prøve og feile, til å fokusere på den enkelte pasients unike egenskaper
 • Fra «en kur for alle» til målrettet behandling

Tradisjonell

… alle pasienter diagnostisert med en og samme sykdom, fikk samme behandling. Selv om «én kur for alle» virker for noen pasienter, kan det være ineffektivt og/eller forårsake bivirkninger hos andre.

I dag

…. leger kan identifisere årsaken til sykdommen og derfor bedre kunne forutsi hvor godt en pasient vil respondere på behandlingen. Roche individuell tilpasset behandling ivaretar først og fremst pasientens unike egenskaper. Ved hjelp av sofistikerte diagnostiske tester og verktøy, kan spesifikke genetiske defekter eller andre funksjonsfeil oppdages og behandles. 

Innen onkologien hvor individuell tilpasset behandling har utviklet seg raskest, er vi nå kjent med at det finnes 250 til 300 undergrupper av kreft.

Morgendagen

Husker du ditt siste legebesøk? Antagelig ble notatene skrevet på papir og lagret i en fysiske arkivmappe. Dette kan komme til å forandres fundamentalt de neste årene, i og med at den digitale revolusjonen er i ferd med å revolusjonere hele helsesektoren. Både forskning og medisinsk praksis forventes å produsere*, integrere og bruke stadig større datafiler for pasienter, sykdommer og behandlinger. Med datautvinning vil forskere og leger kunne tilegne seg ny innsikt ved å se på sammenhenger mellom pasienter og befolkningsgrupper. Dermed vil de være bedre i stand til å utvikle, finne likhetstrekk, og arbeide kontinuerlig med å optimalisere pasientbehandlingen.  

*f.eks. kliniske forsøksdata

Én-kur-for-alle >> Individuell tilpasset behandling >> Strategi for å videreutvikle Individuell tilpasset behandling

Hvem drar nytte av dette?

Pasienter

 • Forbedret livskvalitet og forlenget levetid
 • Færre unødvendige behandlinger og bivirkninger samt kostnader forbundet med dette
 • Bedre og mer forutsigbare kliniske resultat

Leger

 • Økt tillit til behandlingen og forbedring av resultatene for pasienter
 • Fordelen med behandlingen blir tydeligere for pasienten, og dermed blir samarbeidet bedre

De som betaler

 • Bere dokumentasjon gjør det enklere å fatte beslutninger
 • Optimalisering av ressurser i helsevesenet
 • Bedre kliniske resultat

Ved hvilke sykdommer er det i dag mulig å benytte Roche individuell tilpasset behandling?

Målrettet behandling er basert på molekylære sykdomsårsaker. Det betyr at behandlingen virker på eksisterende biomarkører, og ledsaget av diagnostiske tester, indikerer mutasjoner og genetiske uttrykk i pasientens vev. For eksempel ble ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) tidligere diagnostisert som kun NSCLC. I dag kjenner vi til flere enn ett dusin gen-mutasjoner som kan spille en rolle ved denne formen for kreft. Derfor drar pasienter nytte av at biomarkører avdekkes gjennom diagnostisk testing, og muliggjør en målrettet behandling.

2000

2016

Mutasjoner som potensielt forårsaker ikke-småcellet lungekreft

Hva sies?

«Muligheten for målrettet behandling ga meg håp og forbedret livskvalitet».

Doretha 'Dee' Burrell 

Pasient

«Kreft er forskjellig hos ulike personer. Det er også mine behandlingsstrategier»

Dan Chen 

Cancer Immunotherapy Franchise Head at Genentech

«Etter min mening vil individuell tilpasset behandling være den eneste måten å forvalte våre ressurser på, og en måte som gir fornuftig og god forretningsdrift» 

Prof. Thomas Szucs 

Insurance Executive

«Det er spennende å arbeide med det som knytter genomforskning og medisin sammen»

Kim Pelak 

Data Scientist at Foundation Medicine

«Takket være flytende biopsi, kan vi nå oppdage og samle dokumentasjon om kreft uten kirurgiske inngrep»

Walther Koch 

Head of Global Research at Roche Molecular Systems

«Vi har gjort store fremskritt I forståelsen av hva som er molekylære årsaker til kreft, og individuell tilpasset behandling hjelper allerede pasienter til et lengre og bedre liv»

Oliver Bleck 

Franchise Head, Anti-Angiogenisis & Signaling at Roche